Voedselbank ‘De Eetketen’
Tel. 06-14614630
voedselbankzutphen@gmail.com
www.voedselbankzutphen.nl

webdesign: www.eithward.nl

Inschrijving KvK nr.08142791

Rek.nr: NL91 INGB 0001 4689 99

 t.n.v. Stichting.Voedselbank Zutphen


RSIN-nummer 8168.52.108

JAARVERSLAG EN FINANCIEEL OVERZICHT 2016


Algemeen

Sinds december 2005 delen we voedselpakketten uit, inmiddels dus al weer elf jaar. Het gaat om voedsel dat anders zou worden weggegooid. Een enkele keer kopen we voedsel bij om te zorgen voor een evenwichtig samengesteld pakket. Na een constante groei lijkt het erop dat ook wij nu kunnen merken  dat er sprake is van herstel van de economie.


Medewerkers

Alle werkzaamheden , zoals uitgifte, ophalen en verzamelen van voedsel, intake van nieuwe deelnemers, website onderhouden en het besturen, worden verricht door een groep van 62 zeer gemotiveerde vrijwilligers .

In maart hebben we meegedaan aan de jaarlijkse actie NL Doet. Zo hadden we op zaterdag  een aantal extra vrijwilligers dat ons heeft geholpen met het sorteren van onze voorraad.

Huisvesting en uitrusting

Sinds december 2006 maken wij al gebruik  van het pand aan de Groenmarkt nr 14a te Zutphen, waar de opslag en uitdeling en verzending naar andere uitgiftepunten plaatsvindt. Wij zijn heel erg blij met deze ruimte en de sponsor die dit mogelijk maakt. In het pand bevinden zich onder meer twee koel- en vriescellen die het afgelopen jaar nogal eens technische problemen hebben gegeven: die lijken nu onder controle. Voor het transport beschikken wij over voor koeltransport geschikte busjes met aanhanger.

Door de herinrichting van de Groenmarkt zijn wij slechter bereikbaar geworden voor  de aanlevering en doorvoer van goederen. We hebben inmiddels door de gemeente een laad- en losplek voor de hele week en een extra plaats voor de vrijdag (uitdeeldag) gekregen. De onderhandelingen hierover met de gemeente hebben veel tijd gekost en kosten nog veel tijd, omdat het om een tijdelijke voorziening gaat die telkens verlengd moet worden.


Landelijke vereniging

We zijn aangesloten bij de Vereniging Voedselbanken Nederland, een zeer actieve vereniging die zich o.a. bezig houdt met het  benaderen van grote producenten.  Via een 8-tal distributiecentra worden zo alle aangesloten voedselbanken bevoorraad


Voedselveiligheid

We hebben het voedelveiligheidscertificaat in 2015 gekregen. De voeding die onze voedselbank wekelijks ontvangt en uitgeeft, is voeding die aan de grens van de houdbaarheidsdatum ligt.
Zorg en oplettendheid van onze medewerkers blijven van groot belang. Lijsten met daarop de in te vullen temperatuur en/of schoonmaakstaten zijn niet meer weg te denken uit de voedselbank.

De beoordeling van eind 2016 leverde maar liefst een 10 op! Hulde aan onze medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt.
Uitgiftepunten

   

Zutphen

Op 1 januari 2016 deelden we pakketten uit aan 109 huishoudens, op 31 december was dit aantal gedaald naar 99 huishoudens.


Lochem

Sinds voorjaar 2016 hebben we in Lochem een nieuwe ruimte voor de uitgifte. Wij maken gebruik van het gebouw van het Rode Kruis aan de Burgemeester Leenstraat. De gemeente Lochem heeft de vergoeding die wij voor deze locatie betalen, voor de jaren 2016 en 2017 voor haar rekening genomen. Onze klanten melden zich bij het wijkteam (vroeger maatschappelijk werk van Sensire)  met hun aanvraag. Zij brengen in beeld of men hulp nodig heeft en of men gebruik maakt van alle regelingen die de gemeente Lochem heeft. De pakketten worden elke vrijdag met onze koelbus uit Zutphen naar Lochem gebracht.

Op 1 januari 2016 deelden we in Lochem pakketten uit aan 20 huishoudens;  op 31 december 2016 waren dat  nog 18 huishoudens.


Brummen/Eerbeek

In Brummen en in Eerbeek hebben wij voor onze uitgifte onderdak gevonden bij Welzijn Brummen. In Brummen aan het Limburg van Styrum plein  en in Eerbeek in het Tjark Rikxcentrum.

Op 1 januari 2016 namen in Brummen 20 huishoudens deel; op 31 december 2016 waren dat12 huishoudens.

Op 1 januari 2016 waren er in Eerbeek 14 deelnemende huishoudens;  op 31 december 2016 waren dat er 10.


Voedselaanbod

Voedselbank Zutphen beschikt over twee aanvoerstromen van voedingsmiddelen:

a) wekelijkse aanvoer vanuit het Regionale Distributiecentrum van de Voedselbank  in Deventer.

b) wekelijkse aanvoer vanuit bedrijven, volkstuinen en particulieren in Zutphen en omstreken.


De omvang, samenstelling en kwaliteit van de voedselpakketten wisselt per week en is afhankelijk van het aanbod door bedrijven en particulieren en van het seizoen. Er zijn vele hartverwarmende initiatieven om de voedselbank te steunen met geld en goederen.
Een greep uit de steun:


Bakkerijen uit Zutphen en omgeving leveren week aan week een keur aan broden en broodjes.

De bakker in Lochem levert wekelijks het brood voor ons uitgiftepunt in Lochem.

De bakkers in Brummen en Eerbeek bakken speciaal voor ons en bezorgen dit op het uitgiftepunt.

Volkstuinders telen in de zomer extra groenten voor de voedselbank.

Diverse  supermarkten leveren vrijdags hun producten aan die nog "aan de datum" zijn.

Een groot aantal stichtingen en fondsen helpt ons om de Voedselbank overeind te houden.

Een aantal particulieren steunt ons maandelijks of jaarlijks met een bijdrage.

Particulieren, maar ook bedrijven, schenken ons hun kerstpakketten.

Een aantal bedrijven schenkt een deel van hun bedrijfswinst in de vorm van levensmiddelen.

Serviceclubs houden inzamelingen voor ons.

Een serviceclub organiseert jaarlijks een diner voor onze klanten.

Kerken houden collectes.

Winkeliers stellen overblijvende voorraden beschikbaar.

In het voorjaar krijgen we van een kweker asperges.

In december 2016 was er weer een Actie van omroep Gelderland met een prachtige opbrengst.              

Een serviceclub zamelde DE-waardepunten in waarvoor we koffie krijgen.

We kregen bioscoopbonnen.

Scholen houden acties en zamelen voedsel in.

Bij supermarkten wordt gelegenheid geboden om statiegeldbonnen in te leveren.

Gedurende het hele jaar mogen we bij bedrijven aardappelen komen ophalen.
Klantenbestand

De vraag naar voedselpakketten is sinds het begin van 2006 - toen het werk van de Voedselbank Zutphen bekendheid kreeg - snel gestegen. Per 1 januari 2017 zijn de (landelijke) toelatingscriteria verruimd.  Wat dit gaat opleveren aan klanten is nog niet te overzien. Het heeft even geduurd, maar nu doen wij toch mee met de landelijke trend dat er minder klanten naar de voedselbank komen. Wij zijn in de loop van 2016 gedaald naar 139  huishoudens.

De hulp vanuit de Voedselbank Zutphen is slechts als noodhulp voor een beperkte tijd beschikbaar (max. 3 jaar, met een tussentijdse toetsing voor verlenging).

Er is een duidelijke doorstroming in het bestand. De meest klanten stromen na een jaar ook weer uit, maar een veel te groot aantal maakt noodgedwongen langer, tot zelfs drie jaar gebruik van de voedselbank. Te vaak komt het voor dat wij klanten moeten melden dat ze geen pakket meer krijgen omdat  ze de maximum tijd hebben deelgenomen.  Voor deze mensen is  nog geen goede oplossing gevonden. Ook in 2016 hebben we mensen moeten afwijzen omdat hun inkomen net boven de voedselbanknorm ligt, terwijl  we weten dat ook de situatie van deze aanvragers meestal verre van rooskleurig is.

In de uitgiftepunten verzorgt het Maatschappelijk werk de eerste gesprekken, in Zutphen gebeurt dat afwisselend door een medewerker van de gemeente Zutphen (Het Plein) en een medewerker van het GGNet (Organisatie voor Geestelijke Gezondheidszorg) . Deze gesprekken worden zo nodig - of indien gewenst-  herhaald. De nadruk wordt steeds gelegd op het door de klanten zelf te nemen initiatief om tot een oplossing van de problemen te komen, zodat zij niet langer een beroep hoeven te doen op de Voedselbank.  Zo nodig worden zij doorverwezen naar andere hulpverlenende instanties. De bekostiging van de medewerker van  GGNet wordt vanaf 2016 door de gemeente Zutphen vergoed.  


Financiële situatie


Ook in financiële zin is de voedselbank volledig afhankelijk van de inkomsten uit giften van particulieren, bedrijven en maatschappelijke hulpverleningsorganisaties.

Hierbij valt te denken aan kerken, service-clubs, particuliere stichtingen met sociale doelstellingen enz.

Mede doordat voor het jaar 2016 voor het eerst rekening wordt gehouden met afschrijvingslasten van ruim € 7000,- , is er sprake van een klein tekort op de exploitatie van € 2312,-.

Ook wordt voor het eerst de inkoop zichtbaar gemaakt van aanvullend voedsel om een volwaardig voedselpakket te kunnen samenstellen. Ondanks het vaak ruime voedselaanbod is er soms een tekort aan lang houdbare droogwaren en kaas.

Deze worden betaald uit financiële middelen die speciaal hiervoor worden gedoneerd.

Hoewel wij het pand van een genereuze sponsor gratis ter beschikking krijgen gesteld, gaat toch een behoorlijk deel van de geldmiddelen op aan huisvestingskosten. Hierbij valt te denken aan de energiekosten, speciale maatregelen voor voedselveiligheid, gemeentelijke lasten en kantoorkosten.

Daarnaast maken de kosten voor transport (leasekosten en brandstof, nodig voor het ophalen van voedsel) een behoorlijk deel uit van de totale begroting.  Voor 2017 is extra gekoeld transport nodig; de benodigde financiële middelen zijn nog niet volledig veilig gesteld.

Voor het jaar 2017 worden de inkomsten begroot op ca. € 55.000,-  terwijl de uitgaven worden begroot op ruim € 62.000,-  Doordat er de afgelopen jaren een financiële buffer is opgebouwd kan het tekort van € 7000,- worden opgevangen.

Wij hopen en vertrouwen erop dat ook in 2017 door een grote stroom giften het werk van de voedselbank Zutphen weer mogelijk wordt gemaakt.

Alle verdere financiële details kunnen gevonden worden in het financieel jaarverslag op  onze website.


Zutphen, maart 2017Klik hier voor het financiële jaaroverzicht 2016


Lieve vrijwilligers en sponsors van de voedselbank.

      Dank  jullie wel voor alle goede zorgen en tomeloze inzet!

Een geweldige uitkomst voor mensen  in moeilijke tijden.

Dankzij jullie:

   - komen de 4 kids en ik de week door

    - voelt  het als elke week een cadeau

    -  ben ik creatief met eten geworden

   - ben ik al van een deel van mijn schuld af

  Ik vind het geweldig wat jullie doen! dank je wel voor alle tijd en middelen.

Helemaal super. Ben elke keer weer blij als het vrijdag is. Het was een hele stap, maar goed dat ik het gedaan heb. Bedankt!