Voedselbank ‘De Eetketen’
Tel. 06-14614630
voedselbankzutphen@gmail.com
www.voedselbankzutphen.nl

webdesign: www.eithward.nl

Inschrijving KvK nr.08142791

Rek.nr: NL91 INGB 0001 4689 99

 t.n.v. Stichting.Voedselbank Zutphen

JAARVERSLAG 2015


Algemeen

Sinds december 2005 delen we voedselpakketten uit, inmiddels dus al tien jaar. Ondanks het feit dat er sprake is van herstel van de economie, blijft bij ons het aantal klanten stijgen.


Landelijke vereniging

We zijn aangesloten bij de Vereniging  Nederlandse Voedselbanken Nederland  De landelijke vereniging is o.a. actief in het benaderen van grote producenten.  Via een 6-tal distributiecentra worden zo alle aangesloten voedselbanken bevoorraad


Uitgiftepunten


Zutphen


Op 1 januari 2015 deelden we pakketten uit aan 107 huishoudens, op 31 december was dit aantal gegroeid naar 138 huishoudens.


Lochem


Sinds 2012 hebben we een uitgiftepunt in Lochem. Anno 2016 hebben we daar een nieuwe ruimte betrokken op het adres Burgemeester Leenstraat 25, 7242 AA Lochem. Onze klanten melden zich bij het wijkteam met hun aanvraag (vroeger maatschappelijk werk van Sensire). Zij brengen in beeld of men hulp nodig heeft en of men gebruik maakt van alle regelingen die de gemeente Lochem heeft. De pakketten worden met onze koelbus uit Zutphen naar Lochem gebracht.

Op 1 jan 2015 deelden we in Lochem pakketten uit aan 12 huishoudens en op 31 december 2015 waren dat 22 huishoudens.


Brummen/Eerbeek


Sinds september 2013 hebben we zowel in Brummen als ook in Eerbeek een uitgiftepunt. We hebben in beide plaatsen onderdak gevonden bij Welzijn Brummen, in Brummen aan het Limburg van Styrumplein  en in Eerbeek in het Tjark Rikxcentrum. Ook hier voert Maatschappelijk werk een eerste gesprek met onze potentiële klanten.

Op 1 januari 2015 namen in Brummen 18 huishoudens (18 personen) deel, op 31 december 2015 waren dat 20 huishoudens.

Op 1 januari 2015 waren er in Eerbeek 10 deelnemende huishoudens en op 31 december 2014 waren dat er 14.


Medewerkers

Alle werkzaamheden zoals uitgifte, verzamelen en ophalen van voedsel, intake van nieuwe deelnemers, beoordelen of zij in aanmerking komen en het besturen, worden verricht door een groep van 62 zeer gemotiveerde vrijwilligers .


Voedselaanbod

Voedselbank Zutphen beschikt over twee aanvoerstromen van voedingsmiddelen:

a) Wekelijkse aanvoer vanuit het Regionale Distributiecentrum van de Voedselbank  in Deventer.

b) Wekelijkse aanvoer vanuit Zutphen en omstreken via bedrijven, volkstuinen en particulieren.


De omvang, samenstelling en kwaliteit van de voedselpakketten wisselt per week en is afhankelijk van het aanbod door bedrijven en particulieren en van het seizoen. Er zijn vele hartverwarmende initiatieven om de voedselbank te steunen met geld en goederen.
Een greep uit de steun:


Bakkerijen uit Zutphen en omgeving leveren week aan week een keur aan broden en broodjes.

De bakker in Lochem levert wekelijks het brood voor ons uitgiftepunt in Lochem

De bakkers in Brummen en Eerbeek bakken speciaal voor ons en bezorgen dit op het uitgiftepunt.

Volkstuinders telen in de zomer extra groenten voor de voedselbank.

Diverse  supermarkten leveren vrijdags hun producten aan die nog "aan de datum" zijn.

Een groot aantal stichtingen en fondsen helpt ons om de Voedselbank overeind te houden.

Een aantal particulieren steunt ons maandelijks of jaarlijks met een bijdrage

Particulieren, maar ook bedrijven schenken ons hun kerstpakketten.

Een aantal zaken schenkt een deel van hun bedrijfswinst in de vorm van levensmiddelen.

Serviceclubs houden inzamelingen voor ons.

Een serviceclub organiseert jaarlijks een diner voor onze klanten.

Kerken houden collectes.

Winkeliers stellen overblijvende voorraden beschikbaar.

Scholen houden acties en zamelen voedsel in.

Mijn Tafel in Zutphen verkoopt overtollige spullen die mensen inleveren, de opbrengst wordt op onze rekening gestort.

Bij supermarkten wordt gelegenheid geboden om statiegeldbonnen in te leveren; de tegenwaarde wordt omgezet in
     producten.

Gedurende het hele jaar mogen we bij bedrijven aardappelen komen ophalen.

In het voorjaar krijgen we van een kweker asperges.

In december 2015 was er weer een  grote landelijke actie van de regionale omroepen bij.

Een serviceclub zamelde DE-waardepunten in waarvoor we koffie krijgen.

Kinderen haalden kerstbomen op; voor het geld dat ze daarmee verdienden deden ze inkopen voor de voedselbank.

We kregen bioscoopbonnen.

We mochten maaltijden aanbieden.


Financiële situatie

De voedselbank is voor het functioneren volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, voedselschenkingen door bedrijven en particulieren en giften van particulieren, bedrijven en maatschappelijke hulpverleningsorganisaties (kerken, particulieren, service clubs, particuliere stichtingen met sociale doelstellingen e.d.). Ook in 2015 had de Voedselbank Zutphen dankzij de hulp van vele kanten voldoende middelen beschikbaar voor het exploitatiebudget van 2015 van € 33.800,-
Met de koelbus die we dankzij onze sponsors hebben kunnen aanschaffen, halen we voedsel uit de regio en brengen we de pakketten naar Lochem.  De koelaanhanger wordt gebruikt voor het halen en brengen van voedsel van en naar Brummen en Eerbeek.

Voor 2016 is een exploitatiebudget begroot van € 36.500,- . We houden er rekening mee dat dit bedrag hoger uitvalt, doordat we investeringen moeten doen die nu nog niet goed te overzien zijn. Te denken valt daarbij aan de aanschaf van een tweede koelwagen, aan aanpassingen in het gebouw in verband met de brandveiligheid en aanpassingen die we moeten doen om de enorme hoeveelheid kratten die we wekelijks moeten vullen goed kwijt te kunnen. Ook zijn we ons er van bewust dat we nu dankzij een sponsor kosteloos gehuisvest zijn, maar wanneer dat verandert moeten we voldoende middelen gereserveerd hebben om dit te kunnen betalen.

We hopen dat dit  opnieuw door de tot nu toe geweldige giftenstroom kan worden gedekt, want financiële steun van vele kanten blijft ook in de toekomst dringend noodzakelijk om het werk van de Voedselbank Zutphen te kunnen voortzetten.


Huisvesting en uitrusting

Sinds december 2006 mogen wij al gebruik maken van het pand, waarin vroeger de Aldi gevestigd was, aan de Groenmarkt. Wij zijn heel erg blij met deze ruimte en de sponsor die dit mogelijk maakt.

Gezien de toename van klanten kampen we met ruimtegebrek (opslag en uitgifte). In 2016 kijken we hoe we de ruimte efficiënter in kunnen delen en welke investeringen we daarvoor moeten doen.


Voedselveiligheid

We kregen in het voorjaar van 2015 het voedelveiligheidscertificaat. De voeding die de voedselbank wekelijks ontvangt en uitgeeft, is voeding die aan de grens van de houdbaarheidsdatum ligt.
Zorg en oplettendheid van onze medewerkers blijft van groot belang. Lijsten met daarop de in te vullen temperatuur en/of schoonmaakstaten zijn niet meer weg te denken uit de voedselbank. Een woord van waardering past voor de vrijwilligers die allemaal zo flexibel zijn om aan de nieuwe richtlijnen te voldoen.

Een eerste beoordeling nadat we in april het certificaat hebben gekregen, hebben we in november ook al weer gehad en daaruit bleek dat we het nog steeds goed doen: een 8,3.


Klantenbestand

De vraag naar voedselpakketten is sinds het begin van 2006 - toen het werk van de Voedselbank Zutphen bekendheid kreeg - snel gestegen. Per 1 juli 2015 zijn de (landelijke) criteria verruimd. Dat leverde niet direct een hausse aan aanvragen op, maar het aantal klanten blijft nog wel steeds stijgen. Op 31 december 2015 maakten 194 huishoudens gebruik van de voedselbank. We hebben het dan over  512 personen, waaronder 212 kinderen. Alleen in Zutphen was het aantal deelnemende huishoudens op 31 december 2014: 129 (339 personen) en op 31 december waren dit 138 huishoudens (365 personen).

Er is een duidelijke doorstroming in het bestand. De meest klanten stromen na een jaar ook weer uit, maar een veel te groot aantal maakt langer, tot zelfs drie jaar gebruik van de voedselbank. Te vaak komt het voor dat wij klanten moeten melden dat ze geen pakket meer krijgen omdat ze de maximum tijd hebben deelgenomen. Voor deze mensen is nog geen goede oplossing gevonden. In 2015 wezen we bijna de helft van alle nieuwe aanvragen af; we weten dat ook de situatie van deze aanvragers meestal verre van rooskleurig is.
De hulp vanuit de Voedselbank Zutphen is slechts als noodhulp voor een beperkte tijd beschikbaar (max. 3 jaar, met een tussentijdse toetsing voor verlenging).

De groep 65-plussers is in 2015 afgenomen, de groep jongeren tot 30 jaar echter met 50% gestegen. 95% van onze klanten heeft te maken met schulden.

In de uitgiftepunten verzorgt het Maatschappelijk werk de eerste gesprekken, in Zutphen gebeurt dat afwisselend door een medewerker van de gemeente Zutphen (Het Plein) en een medewerker van GGNet (Organisatie voor Geestelijke Gezondheidszorg). Deze gesprekken worden zo nodig - of indien gewenst - herhaald. De nadruk wordt steeds gelegd op het door de klant zelf te nemen initiatief om tot een oplossing van de problemen te komen, zodat zij niet langer een beroep hoeven te doen op de Voedselbank. De bekostiging van de medewerker van GGNet is tot nu toe gedaan uit giften van stichtingen en vanuit extra overheidsgelden. We hopen dat we hiervoor in 2016 bindende  afspraken kunnen maken met de gemeente Zutphen. Zo nodig worden zij doorverwezen naar andere hulpverlenende instanties.  


Zutphen, februari 2016